Küçüksu Kasrı

Osmanlı Devleti’nin sanata ve kültüre verdiği önemle hatırlanan “Lale Devri” dönemi “Yeniçeri ayaklanması” sonucunda sona erdiğinde tahta çıkan Sultan Birinci Mahmut dinlenmek için; ayaklanma sırasında yakılıp yıkılan, dönemin eğlence mekanlarının bulunduğu Kağıthane yerine Boğaz kıyılarını tercih ederdi.
Sultan Birinci Mahmut’un Küçüksu semtini ziyadesi ile beğenmesinin, dönemin Sadrazamı “Divitkar Mehmet Paşa” tarafından fark edilmesi sonucunda, bu semtte Sultan Birinci Mahmut’un kullanımına özel bir köşk yapılması emri yine devrin Sadrazamı tarafından verilmiştir. On sekizinci yüzyılın tam ortasında Mühendis Yusuf Efendi tarafından yapılan köşkün açılışı ihtişamlı bir merasim eşliğinde gerçekleştirilmiştir.
Sultan Birinci Mahmut’un ardından kasrı kullanmak isteyen Sultan Üçüncü Selim’de, tarihi binada onarım çalışmaları başlatmış ve yapının ön kısmına devasa bir çeşme inşa ettirmiştir. Küçüksu Kasrı’nda yapılan bir başka tadilat çalışması da Sultan İkinci Mahmut devrine isabet etmektedir.
Sadrazam, kasrın döşeme masraflarını, Kedhüda Bey, Defterdar Efendi, Reis Efendi, Çavuş Başı, Yeniçeri Ağası, Cebeci Başı, Darphâne Nazırı, Gümrükçü ile Buğdan Voyvodası arasında paylaştırmıştır. III. Selim döneminde Küçüksu Kasrı tamamen tamir ettirilmiş, kasrın önüne büyük bir çeşme yapılmıştır. Kasrın diğer bir onarımı da II. Mahmut devrinde olmuştur. Çevredeki ilk yapıların inşası ise rivayete göre Sultan Dördüncü Murat devrinde on yedinci yüzyılda yapılmıştır.
On dokuzuncu yüzyılın ikinci ve üçüncü yarısı hüküm süren Sultan Abdülmecit ise ecdat yadigarı yapıyı yıktırıp, bugünkü kagir malzemeden inşa edilen binayı yaptırmıştır. Bu dönemde yapılan kasrın mimarı ise Nikoğos Balyan isimli gayrimüslim mimardır.
Cumhuriyetin ilanından sonra kısa bir müddet “Devlet Konuk Evi” kimliği ile istifade edilen yapı, 1994 senesinde ayrıntılı bir tadilat döneminden geçirilerek “müze – saray” hüviyeti kazandırılmış ve ziyaretçilerini kabul eder hale getirilmiştir.
Henüz restorasyon çalışmaları tam anlamı ile tamamlanmadığından dolayı Küçüksu Kasrı’nda, diğer müze – saraylar gibi ulusal ve uluslararası resepsiyonların düzenlenmesine imkan verilememektedir.
Küçüksu Kasrı Küçüksu Kasrı Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Şubat 01, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)